Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Dotacje na export 2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP. Termin, od którego można składać wnioski 31 marca 2016 r. Termin, do którego można składać wnioski 29 kwietnia 2016 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu sierpień 2016 […]

Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy

Happy Smiling Mother and Baby kissing and hugging at Home

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – subregion olsztyński  (Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020). Termin, od którego można składać wnioski 31 marca 2016 r. Termin, do którego […]

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Dotacje na Przedszkole

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Termin, od którego można składać wnioski 31 marca 2016 r. Termin, do którego można składać wnioski 8 lipca 2016 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2016 r. Miejsce składania wniosku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych

Non Governmental Organisation

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poszukuje kandydatów do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (KM RPO WiM 2014-2020). Liczba dostępnych miejsc w Komitecie Monitorującym RPO WiM 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery: Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze […]

5.1.6 Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje na infrastrukture

W ramach działania 5.1 (a konkretnie poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny) odbył się konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego ich związków i stowarzyszeń. Do podziału było 20 milionów złotych na inwestycję w infrastrukturę drogową. Dotacja mogła stanowić aż 95% wydatków kwalifikowanych. Można było się ubiegać o fundusze europejskie na inwestycje na drogach wojewódzkich obejmujące: […]

Negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazur i Warmii

Dotacje na mazurach

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazur i Warmii został już dawno przekazany Komisji Europejskiej w celu wynegocjowania ostatecznego jego kształtu. Aktualnie negocjacje zmierzają ku końcowi. Władze regionu Warmii i Mazur liczyły na zakończenie negocjacji w sierpni co miało umożliwić rozpoczęcie naborów jeszcze w tym roku. Niestety program zostanie uruchomiony dopiero w przyszłym roku.   Nowy […]

Inteligentne specjalizacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego inteligentne specjalizacje to : • ekonomia wody • meblarstwo • żywność wysokiej jakości Program Regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 podzielony został na następujące osi priorytetowe : OŚ PRIORYTETOWA […]